ဝိနည္း | သုတၱန္ | အဘိဓမၼာ

Three Baskets or Five Collections

 1. Dīgha Nikāya, Collection of Long Discourses
 2. Majjhima Nikāya, Collection of Middle-Length Discourses
 3. Saṃyutta Nikāya, Collection of Connected (Kindred) Discourses
 4. Aṅguttara Nikāya, Collection of Numerical Discourses
 5. Khuddaka Nikāya, Collection of Miscellaneous Texts
  • 15/18 Smaller Texts
  • Vinaya Piṭaka
  • Abhidhamma Piṭaka

Vinaya Piṭaka

Sutta Piṭaka (Basket of Discourses)

Vohāra-desanā (Concentional/Relative doctrine)

သုတၱန္ပိဋက (နိကာယ္ငါးရပ္) ျမန္မာျပန္

Abhidhamma Piṭaka

သုတၱန္ပိဋက (နိကာယ္ငါးရပ္) ျမန္မာျပန္

ဓမၼသဂၤဏီ
ဝိဘင္း
    ၁။ ခႏၶဝိဘင္း             ၂။ အာယတနဝိဘင္း             ၃။ ဓာတုဝိဘင္း        

    ၄။ သစၥဝိဘင္း             ၅။ ဣႃႏၵိယဝိဘင္း             ၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒဝိဘင္း        

    ၇။ သတိပဌာနဝိဘင္း             ၈။ သမၼပၸဓာနဝိဘင္း             ၉။ ဣဒၶိပါဒဝိဘင္း        

    ၁၀။ ေဗာဇၩဂၤဝိဘင္း             ၁၁။ မဂၢဂၤဝိဘင္း             ၁၂။ ဈာနဝိဘင္း        

    ၁၃။ အပၸမညာဝိဘင္း           ၁၄။ သိကၡာပဒဝိဘင္း          ၁၅။ ပဋိသမၻိဒါဝိဘင္း        

    ၁၆။ ဉာဏဝိဘင္း             ၁၇။ ခုဒၵကဝတၳဳဝိဘင္း           ၁၈။ ဓမၼဟဒယဝိဘင္း        
ပုဂၢလပညတ္
ကထာဝတၳဳ
© FuturePluz, 2002-2017
---- TipiṭakaMM Project ----